Boom effect analyse - BEA

Wat is een boom effect analyse

Boom effect analyse wat houdt dat in?
Als er gebouwd gaat worden rondom bomen, dan veranderd de inrichting of het gebruik van de ruimte in de directe omgeving van de boom. Dit kan zowel een tijdelijke als een permanente verandering zijn. Bouwactiviteiten rondom bomen hebben invloed op de bovengrondse en ondergrondse groeiplaats van bomen. De gemeente waarin u woont kan dan vragen of u een Bomen Effect Analyse wilt laten uitvoeren. De Bomen Effect Analyse wordt ook wel afgekort met de letters BEA. Vraag via het contactformulier een vrijblijvende prijsopgaaf aan

boom-effect-analyse

Waarom een BEA (boom effect analyse)?

De Bomen Effect Analyse (BEA) kan zowel voor één boom als voor meerde bomen opgesteld worden. De BEA is toepasbaar bij alle projecten en plannen voor activiteiten. Hierbij kun je denken aan:

 • Bouw
 • Sloop
 • Functieverandering
 • Ophogingen of afgravingen ( bijvoorbeeld een zwemvijver)

Wat zijn de kosten voor het uitvoeren van een Boom effect analyse ?

Dat ligt helemaal aan het projectplan. Het projectplan houdt in alle voorgenomen werkzaamheden zoals bijvoorbeeld de bouw van nieuwe woningen of een aanbouw. Daarnaast zijn de kosten ook afhankelijk van het aantal bomen dat onderzocht moet worden

belang van een boom effect analyse

We kunnen ons niet meer permitteren om zorgeloos om te gaan met bomen. Speerpunten als klimaat, biodiversiteit en leefbaarheid staan voor veel organisaties hoog in het vaandel. Daarnaast dringt steeds meer het besef door da bomen, net als bruggen en wegen, kapitaalgoederen in de openbare ruimte zijn. Ook bomen vertegenwoordigen een waarde. Kapitaalvernietiging wilt u voorkomen.

bomen-effect-analyse
bomen-effect-analyse

Wat is een richtlijn Boom Effect Analyse (BEA) ?

Omdat de uitgevoerde BEA’s in de praktijk nogal een verschilden in de opbouw en kwaliteit is de richtlijn BEA opgesteld door de bomenstichting in samenwerking met de CROW ( beheersystematiek openbare ruimte). Jansen boomverzorging hanteert voor het uitvoeren van de BEA de Richtlijn BEA. 

Hoe is deze richtlijn BEA bomen effect analyse opgebouwd?

De richtlijn BEA is een beschrijving hoede beoordeling van de verwachte effecten moet plaatsvinden. Hiervoor zijn twaalf bouwstenen ontworpen waar mee de effecten van de voorgenomen activiteiten op de boom en de mogelijkheid om de boom te behouden, nauwkeurig onderzocht en onderbouwd wordt.
De vraag of behoud van de boom mogelijk is bestaat uit twee deelvragen:

 • Is behoud van de boomtechische kwaliteit van de boom mogelijk?
 • Is behoud van de functie of waarde van de boom mogelijk?
  Beide aspecten/ zaken zijn van gelijk belang. Als de boomtechnische kwaliteit behouden kan worden, dan wil dat nog niet zeggen dat dit ook geld voor alle functies van de boom. Daarom is goed onderzoek en vakmanschap nodig om een onderbouwd antwoord op deze vragen te kunnen geven. Jansen boomverzorging is hierin de juiste partner voor u.

Hoe is een BEA opgebouwd?

Iedere BEA die wordt uitgevoerd volgens de Richtlijn BEA bestaat uit twaalf bouwstenen. Het gebruik van deze twaalf bouwstenen garandeert een uniform, compleet en helder gestructureerd onderzoek. De bouwstenen vormen een samenhangend geheel en zijn geclusterd in de onderdelen Voorstudie, Veldonderzoek, Analyse, Conclusie en advies.
Door het laten uitvoeren van een BEA (Bomen Effect Analyse) brengen wij voor u de kansen en knelpunten in kaart.

Wie voert een BEA bomen effect analyse uit?

De regel is dat een boom effect analyse uitgevoerd moet worden door een gecertificeerde boomverzorger, ook wel European Treeworker genoemd. Bouwwerkzaamheden hebben effect op bomen die in de directe omgeving staan.  Om uw waardevolle bomen (of boom) te behouden kan de boomverzorger gericht onderzoek doen.

De inhoudsopgave met de bouwstenen van een Boom Effect Analyse (BEA) is als volgt opgebouwd:

Voorstudie Aanleiding opstellen BEA
Bouwsteen 1 Uitgangspunt project
Bouwsteen 2 Toetsing uitvraag
Bouwsteen 3 Functie of waarde boom

Veldonderzoek Beoordeling achtergrondinformatie, beleid en veldonderzoek
Bouwsteen 4 Kwaliteit boom
Bouwsteen 5 Ruimtestudie
Bouwsteen 6 Kansen en knelpunten

Analyse Duiding bevindingen: is behoud van de boom mogelijk?
Bouwsteen 7 Impact bovengronds ruimtegebruik
Bouwsteen 8 Impact ondergonds ruimtegebruik
Bouwsteen 9 Impact uitvoering

Conclusie en advies Conclusie of behoud van de boom op basis van het voorgenomen plan NIET/WEL mogelijk is, met een logische onderbouwing en duidelijke motivering. Richtinggevend advies met voorwaarden voor behoud, boombeschermende maatregelen of alternatieven.
Bouwsteen 10 Eindoordeel effecten
Bouwsteen 11 Randvoorwaarden
Bouwsteen 12 Alternatieven

Inzicht krijgen met een boom effect analyse

Met een boom effect analyse krijgt u inzicht in de keuzes die gemaakt moeten worden om de waardevolle bomen te behouden. Keuzes ten aanzien van:

 • Het door laten gaan van plannen en projecten
 • Aanpassingen in het ontwerp
 • Randvoorwaarden voor boombescherming
 • Een vergunningaanvraag

Meer informatie nodig? Of wilt u een VTA controle laten uitvoeren?  Neem dan vrijblijvend contact op via het contactformulier

Contactformulier
Scroll naar top
Contact via WhatsApp